ОБЩИ УСЛОВИЯ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между посетителите на уебсайта www.exceedia.net, наричан по-долу за краткост Потребител и доставчика на услугите в него „Ексийдия“ ЕООД, с ЕИК 202181505. Чрез достъп до или използване на уебсайта www.exceedia.net, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Общи условия и всички последващи промени в тях. Ако не сте съгласни с Общите условия, посочени тук, моля, не използвайте този сайт.

Има и други условия, които може да също да се отнасят за вас. Настоящите Общи условия се отнасят до следните допълнителни условия, които също се отнасят за използването на нашия сайт от ваша страна:

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 1. „Ексийдия“ ЕООД предоставя разработване на софтуерни решения, SaaS, PaaS решения и други технически и консултантски услуги, бюлетини и други услуги на Потребителя.
 2. Услугите са предмет на отделен договор между Потребителя и „Ексийдия“ ЕООД.
 3. Потребителят има право да използва информацията от уебсайта съгласно разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права.
АВТОРСКО ПРАВО
 1. Всички авторски права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху публикуваната информация принадлежат на „Ексийдия“ ЕООД и/или съответните носители на права, когато са упоменати други и са под закрилата на приложимия Закон за авторското право и сродните му права.
 2. Когато на уебсайта са представени информационни ресурси, принадлежащи на трети лица, това е изрично указано чрез публикуване на името на автора и връзка към източника.
ИМЕЙЛ СЪОБЩЕНИЯ
 1. При попълване на формата за контакт в сайта или изпращане на имейл, Потребителят се съгласява да получава имейли от „Ексийдия“ ЕООД и свързаните с него лица. Потребителят може по всяко време да прекрати своя абонамент за електронни съобщения в „Ексийдия“ ЕООД.
 2. „Ексийдия“ ЕООД е администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни.
ОПРОВЕРЖЕНИЕ
 1. Сайтът предоставя информация и съдържание, които са предназначени само за информационни цели. Информацията и съдържанието на уебсайта не трябва да се считат за представителство или гаранция и не трябва да се разчита на тях от Потребителите на уебсайта или от трети страни.
 2. „Ексийдия“ ЕООД има за цел да предоставя на Потребителите точна информация и не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки и/или косвени) в резултат на използването на информацията или услугите, предоставени на този уеб сайт.
 3. „Ексийдия“ ЕООД не носи отговорност за действията на своите Потребители. Използвайки уеб страницата на „Ексийдия“ ЕООД, всеки Потребител е длъжен да спазва Общите условия, Интернет етиката, добрия тон и законодателството на Република България. 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни по инициатива на „Ексийдия“ ЕООД или в резултат на промени в приложимото законодателство. При промяна на настоящите Общи условия „Ексийдия“ ЕООД се задължава да ги публикува на своята Интернет страница.
 2. Споровете между страните по настоящите Общи условия се решават чрез преки преговори помежду им. При липса на споразумение всяка от страните може да сезира компетентните съдебни органи.
 3. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия и за въпроси, неуредени в Общите условия, се прилага българското право.